Số lượt truy cập

    Tất cả: 6 814 133
Chia sẻ trang này
Các clip của KetcauSoft


RCS - Các tính năng mới nổi bật - Cập nhật ngày 16.01.2019

KCS IFDe - Triển khai chi tiết Móng đơn

RCCd 2019 - Triển khai chi tiết Cột Vách

RCCd 2019 Demo ngày 21/11/2018

Quy trình thiết kế Kết cấu và sự tham gia của phần mềm KetcauSoft

CTK - Xuất bảng thống kê ra file Excel

RCC 2018 - Nhưng tính năng mới cập nhật

Các hình thức sử dụng phần mềm KetcauSoft

Quickdraw - Đổi số trên toàn bộ mặt bằng cọc

KCS STF 2018 - Vẽ thêm cột cho khung

The CODE Đà Nẵng - 03.10.2018

KCS STF 2018 Review - Phần mềm thiết kế khung thép tiền chế

KetcauSoft - Hướng dẫn cài đặt bộ phần mềm

PT Section - Hỗ trợ vẽ mặt cắt sàn UST từ mặt bằng

PBC 2015 - Cập nhật tính toán cọc khoan dẫn

Excel to PDF - Chức năng đổi tên file (bổ sung số hiệu)

KCS KTV - Phân nhóm và thay đổi đường kính cốt thép theo tầng

QuickDraw - Vẽ dầm chính trên mặt bằng

Demo trình quản lý bản vẽ

RCSc - Chuyển cáp ứng suất trước từ AutoCAD sang SAFE

KCS Plotter - Tạo bảng thống kê cấu kiện

Excel to PDF - Phần mềm hỗ trợ xuất file PDF

KCS Plotter - Chức năng đánh số bản vẽ

KCS Ploter - Chức năng tạo danh sách bản vẽ

KC NCT - Lựa chọn sơ bộ tiết diện

KC NCT - Khai báo và tổ hợp tải trọng

KC NCT - Tính toán tải trọng Động Đất

KC NCT - Tính toán tải trọng Gió

Tạo hàm nội suy bằng Chart trong Excel

KC NCT - Bài mở đầu - Điểm khác biệt trong thiết kế kết cấu Nhà cao tầng

KCS QuickC - Chức năng thiết kế cốt thép Tường vây

RCC - Xuất file PDF cho trường hợp kiểm tra đơn lẻ

Quick Draw - Chức năng vẽ chi tiết Vách bể

KCS TMT - Thuyết minh tính toán tải trọng

KCS KTV - Vẽ Vách phẳng có cốt thép tập trung ở 2 đầu

KCS VCT - Phần mềm vẽ chi tiết Thang

KCS SFD - Cập nhật phần mềm vẽ và thống kê cốt thép móng băng

KCS KTV - Phần mềm kiểm tra cốt thép Vách

RCC - Kiểm tra tỉ số nén

KetcauSoft - New Project 05/01/2017

SAFE - Xem tải trọng đầu cọc và Copy hình ảnh vào file Excel

RCS - Vẽ thép mũ cho ô sàn ở biên

KetcauSoft - New Poject 07 12 2016

SAP - Thay đổi chiều cao tầng

CTK - Cập nhật ngày 19/11/2016

KCS Inside - Trình quản ký các ứng dụng của KetcauSoft

Quickdraw - Vẽ Lưới Trục

Safe - Update tải trọng chân cột

Etabs - Chuyển chế độ hiển thị sang Style đen trắng

PT Section - Vẽ mặt cắt sàn Ứng suất trước

 
Chia sẻ trang này: