Câu số 1

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước có tổng mức đầu tư bao nhiêu thì không phải thành lập ban QLDA mà sử dụng bộ máy chuyên môn của chủ đầu tư để kiêm nhiệm quản lý dự án?

a. Dưới 5 tỷ đồng

b. Dưới 7 tỷ đồng

c. Dưới 10 tỷ đồng

d. Cả 3 phương án a, b và c