Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 642 312
Chia sẻ trang này
Số liệu tự nhiên theo Địa danh Hành chính

Trở lại trang Tra cứu

Địa danh hành chính

Tỉnh thành
Quận Huyện

Số liệu tự nhiên

Vùng áp lực gió
Giá trị áp lực gió tiêu chuẩn Wo (kN/m2)
Gia tốc nền agR (đã chia cho g)

 

Nguồn dữ liệu

Các số liệu được lấy từ Quy chuẩn QCVN 02-2009/BXD

Các địa danh có đỉnh gia tốc nền = 0 là các địa danh không có trong QCVN 02-2009/BXD

 

 
Chia sẻ trang này: