Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 642 284
Chia sẻ trang này
Thông số vật liệu

Trở lại trang Tra cứu

Bê tông

Cấp độ bền bê tông
Mác tương đương theo Tiêu chuẩn cũ - #M
Cường độ chịu nén tính toán (MPa) - Rb
Cường độ chịu kéo tính toán (MPa) - Rbt
Mô dun đàn hồi ban đầu (MPa) - E
Cường độ quy đổi (MPa) - Phục vụ cho tính toán theo TCVN trong Etabs

 

Cốt thép

Nhóm cốt thép
Cường độ chịu kéo tính toán (MPa) - Rs
Cường độ chịu nén tính toán (MPa) - Rsc
Cường độ chịu cắt tính toán (MPa) - Rsw
Cường độ chịu kéo tiêu chuẩn (MPa) - Rsy
Cường độ chịu kéo quy đổi (MPa) - Phục vụ cho tính toán theo TCVN trong Etabs

 

 
Chia sẻ trang này: