Phần mềm miễn phí

CTK - Thống kê cốt thép


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

CLIP HƯỚNG DẪN

CTK - Chức năng chèn và hiệu chỉnh loại thống kê

CTK - Xuất bảng thống kê ra file Excel

Thống kê cốt thép nhanh cho dầm đơn giản

Thống kê thép - Hiệu chỉnh số lượng cấu kiện

Thống kê cốt thép - Tổng hợp số lượng cốt đai

CTK - TẠO BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

CTK - CHỈNH SỬA THỐNG KÊ CỐT THÉP

0397 306 689