Phần mềm miễn phí

Structural Modelling - Triển khai kết cấu


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

CLIP HƯỚNG DẪN

KCS Structural Modelling - Phần mềm mô hình kết cấu

KCS Structural Modelling - P1 B1 Tạo file mới

KCS Structural Modelling - P1 B2 01 Lấy thông tin tầng và lưới trục

KCS Structural Modelling - P1 B2 02 Điều chỉnh chiều cao tầng

KCS Structural Modelling - P1 B3 Lấy thông tin mặt bằng Kiến trúc

KCS Structural Modelling - P1 B4 Lấy thông tin khung tên

KCS Structural Modelling - P2 B1 Vẽ cột

KCS Structural Modelling - P2 B2 01 Vẽ dầm

KCS Structural Modelling - P2 B2 02 Tùy chọn thể hiện DIM dầm

KCS Structural Modelling - P2 B3 Vẽ sàn

KCS Structural Modelling - P2 B4 Vẽ móng

KCS Structural Modelling - P3 B1 Đặt tên cột

KCS Structural Modelling - P3 B2 Đặt tên dầm

KCS Structural Modelling - P3 B3 Tạo ký hiệu cao độ Sàn

KCS Structural Modelling - P4 Xuất bản vẽ

KCS Structural Modelling - P5 Xuất mô hình 3D

0397 306 689