Phần mềm vẽ

RCB - Triển khai chi tiết Dầm


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

CLIP HƯỚNG DẪN

Vẽ dầm - Quét chọn Dầm trên Mặt bằng Kết cấu

Vẽ dầm - Nhập kích thước từ mặt bằng kết cấu

Vẽ dầm - Chức năng nhập nhanh cốt thép dầm

RCB - Hướng dẫn chia Dầm và sắp xếp bản vẽ

RCB - Chức năng vẽ dầm đơn

Vẽ dầm - Copy dầm có sẵn

Vẽ dầm - Thay đổi chiều dài neo thép

Vẽ dầm - Nhập kích thước hình học từ mặt bằng kết cấu

Vẽ dầm - Nhập kích thước hình học

Vẽ dầm - Khôi phục dữ liệu từ bản vẽ có sẵn

Vẽ dầm - Nhập nhanh các nhịp dầm

Vẽ dầm - Đổi tên mặt cắt dầm

Vẽ dầm - Hiển thị tiết diện trong phần soạn thảo

Vẽ dầm - Quản lý mặt bằng

Vẽ dầm - Thép gia cường lớp dưới tại gối

Vẽ thép dầm - Dầm có nhiều cao độ

Vẽ dầm - Tự động lưu file và khôi phục file backup

Vẽ dầm - Thiết lập cách thế hiện mặt cắt

Vẽ dầm - Chức năng vẽ dầm móng

Tính dầm - Xuất dữ liệu sang phần mềm vẽ dầm RCB

0397 306 689