Phần mềm miễn phí

Chèn thống kê (CTK)


Để chèn thống kê vào 1 vị trí trong bảng, hãy sử dụng chức năng Power Insert để ẩn bớt các dòng thống kê, soạn thảo xong lưu ý tắt chức năng để hiển thị lại các dòng đã ẩn

0397 306 689