Phần mềm tính toán

Chiều cao làm việc của cốt thép


Trong phần mềm RCBc, chiều dày lớp bảo vệ cốt thép có thể điều chỉnh thông qua menu Thiết lập

Khi tính toán sơ bộ, chiều cao làm việc của cốt thép ho được giả định dựa trên chiều cao của tiết diện.

Trong quá trình thiết kế cốt thép, khoảng cách từ mép ngoài bê tông đến trọng tâm nhóm cốt thép được tính bằng A = Ao + A1; trong đó:

  • Ao là chiều dày lớp bảo vệ cốt thép, được thiết lập trong menu Thiết lập > Thiết lập thông số
  • A1 là khoảng cách từ mép nhóm thép đến trọng tâm nhóm thép, được xác định phụ thuộc vào việc bố trí cốt thép

Khi thay đổi phương án thiết kế cốt thép, chiều cao làm việc của cốt thép sẽ thay đổi phụ thuộc vào phương án thiết kế, và do đó diện tích cốt thép yêu cầu sẽ thay đổi, có giá trị khác nhau giữa các phương án và khác với diện tích yêu cầu theo tính toán sơ bộ

0397 306 689