Phần mềm tính toán

Chiều dài L0 của cọc khi tính sức chịu tải theo vật liệu


Mục 7.1.8 TCVN 10304-2014 quy định như sau: Đối với mọi loại cọc, khi tính toán theo cường độ vật liệu, cho phép xem cọc như một thanh ngàm cứng trong đất tại tiết diện nằm cách đáy đài một khoảng l1 xác định theo công thức:

trong đó l0 là chiều dài đoạn cọc kể từ đáy đài cao tới cao độ san nền. Trong thực tế có các trường hợp lớp đất phía trên cùng là lớp đất yếu (bùn sét...) và có chiều dày đáng kể, khi này đất yếu xung quanh thân cọc hầu như không có tác dụng giữ ổn định cho cọc, vì vậy chiều dài tự do của cọc cần được kể thêm trong lớp đất yếu này. Thông số L0 trong phần mềm PBC ngoài ý nghĩa là chiều dài đoạn cọc kể từ đáy đài cao tới cao độ san nền còn có ý nghĩa kể đến chiều dài đoạn cọc nằm trong lớp đất yếu nêu trên. Người dùng căn cứ vào địa chất thực tế để điều chỉnh thông số này một cách phù hợp.

0397 306 689