Phần mềm tính toán

Chiều rộng vết nứt giới hạn cho phép


Hiện tại có 2 tiêu chuẩn quy định về Chiều rộng vết nứt giới hạn cho phép, đó là: TCVN 5574:2018 - Thiết kế kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép và TCVN 9346:2012 - Kết cấu BT và BTCT - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển

Giá trị giới hạn của vết nứt được nêu trong mục 8.2.2.1.3 của TCVN 5574:2018 như hình dưới đây:

 

Giá trị giới hạn của vết nứt được nêu trong mục 4.1 của TCVN 9346:2012 như hình dưới đây:

 

0397 306 689