Phần mềm miễn phí

Chọn lại các đối tượng vừa mô hình trong ETABS


Sau khi tự động mô hình cọc và đài cọc vào ETABS, người dùng sử dụng hai chức năng sau để Chọn lại cọc vừa vẽ và Chọn lại đài cọc vừa vẽ

0397 306 689