Phần mềm tính toán

Cường độ bê tông bị giảm khi áp dụng hệ số điều kiện làm việc


Khi lựa chọn áp dụng hệ số điều kiện làm việc, cường độ bê tông sẽ bị giảm đi so với giá trị gốc.

Chi tiết xem thêm tại: https://ketcausoft.com/huong-dan/posts/he-so-dieu-kien-lam-viec-b3-trong-tinh-toan-thep-cot

0397 306 689