Phần mềm miễn phí

Đã kết nối với ETABS nhưng không thể mô hình


Có hai nguyên nhân chính dẫn đến việc phần mềm ETA đã kết nối được với ETABS (tên mô hình đã hiện trên thanh tiêu đề của phần mềm) nhưng không thể mô hình được khi thực hiện các lệnh Vẽ đài cọc, Vẽ điểm bất kỳ...
1. Mô hình ETABS đang thực hiện tác vụ khác
Người dùng cần kiểm tra chương trình ETABS đang kết nối có đang thực hiện phân tích, xuất kết quả hay đã bị khoá.... Nếu thuộc các trường hợp trên người dùng cần mở khoá mô hình hoặc chờ các tác vụ mà ETABS đang chạy kết thúc mới có thể mô hình.

2. Nhầm lẫn giữa các mô hình ETABS
Phần mềm sẽ kết nối với chương trình ETABS được mở đầu tiên. Trường hợp người dùng đang mở nhiều chương trình ETABS, người dùng cần kiểm tra đâu là mô hình được mở đầu tiên (trường hợp có nhiều mô hình trùng tên cùng mở một lúc). Khi này, để đơn giản và tránh tối đa lỗi, người dùng nên giữ lại một chương trình ETABS duy nhất, tắt bớt các ETABS còn lại, sau đó thực hiện kết nối lại với phần mềm ETA.

0397 306 689