Phần mềm vẽ

Đổi tên mặt cắt dầm


Chức năng cho phép đổi tên mặt cắt một cách nhanh chóng phục vụ công tác biên tập, sắp xếp bản vẽ khi không muốn tên mặt cắt của các dầm trong cũng một bản vẽ bị trùng nhau

0397 306 689