Phần mềm tính toán

Giá trị chuyển dịch tỉ đối được chuẩn hóa


Chuyển dịch tỉ đối là kết quả của quá trình phân tích động lực học kết cấu; chuyển dịch tỉ đối cho thấy vị trí tương đối của các khối lượng của kết cấu trong các dạng dao động. Tỉ lệ giữa các chuyển dịch tỉ đối xác định nên hình dạng của kết cấu trong các dạng dao động.

Sở dĩ gọi là chuyển dịch tỉ đối là do các chuyển dịch trên chỉ là giá trị tương đối giữa các chuyển vị của các tầng, trong đó thì một giá trị được chọn làm chuẩn và các giá trị còn lại được xác định dựa trên tỉ lệ với giá trị được chọn này. Chuyển dịch tỉ đối do đó là một đại lượng không có thứ nguyên.

Giá trị chuyển dịch tỉ đối được sử dụng để tính toán các thành phần tải trọng như thành phần động của tải trọng gió và động đất.

Tổng giá trị thành phần động tải trọng gió (lực cắt đáy) tác dụng lên công trình được xác định theo công thức:

Lực cắt đáy đối với tải trọng động đất tính toán theo phương pháp phân tích phổ phản ứng dạng dao động được xác định theo công thức:

Các công thức trên cho thấy phần quan trọng của giá trị chuyển dịch tỉ đối giữa các tầng là tỉ lệ giữa chúng, còn giá trị thực của chúng sẽ bị triệt tiêu theo tỉ lệ.

Do đó trong các phần mềm tính toán tải trọng WDL và EQL, các giá trị chuyển dịch tỉ đối (Building Mode) được chuẩn hóa bằng cách chọn giá trị chuyển dịch trên đỉnh là 1, và các giá trị còn lại được lấy dựa theo tỉ lệ giữa các chuyển dịch của các tầng. Điều này được thực hiện với mục đích làm gọn các thông số trung gian mà không ảnh hưởng đến kết quả tính toán

Kết quả của phần mềm Etabs

Giá trị được chuẩn hóa trong các phần mềm WDL, EQL, trên nguyên tắc tỉ lệ giữa các chuyển dịch tỉ đối là không đổi

0397 306 689