Phần mềm miễn phí

Hai phương thức kết nối với ETABS


Phần mềm có hai phương thức để kết nối với ETABS:

1. Kết nối với mô hình ETABS đang mở
Người dùng sử dụng nút Kết nối với ETABS để kết nối tới mô hình ETABS đang mở. Lưu ý phần mềm sẽ kết nối với chương trình ETABS được mở đầu tiên (trường hợp có nhiều chương trình ETABS đang mở).

Sau khi kết nối thành công, tên mô hình sẽ hiển thị trên tiêu đề của phần mềm, các loại Spring, các tầng, tiết diện tấm (Slab) đã khai báo trong ETABS sẽ được đọc vào phần mềm.

2. Mở chương trình ETABS
Người dùng sử dụng nút Mở ETABS để mở một chương trình ETABS mới.

Phần mềm sẽ hiện danh sách những phiên bản ETABS (từ V18 trở lên) đang cài trên máy, người dùng chọn phiên bản phù hợp và bấm OK để mở ETABS.

Sau khi mở ETABS thành công, phần mềm sẽ tự động kết nối với chương trình ETABS này. Lưu ý khi dùng chức năng này, ETABS sẽ tự động mở một mô hình tạm thời tên là "EtabsTempModel.EDB", phầm mềm ETA sẽ kết nối với mô hình tạm thời này. Người dùng tiến hành mở mô hình của mình từ chương trình ETABS này sau đó thực hiện kết nối lại bằng chức năng (1). Tên mô hình ETABS đang kết nối sẽ hiện trên thanh tiêu đề của phần mềm.

 

0397 306 689