Phần mềm tính toán

Hệ số hiệu chỉnh SCT của cọc


Trong phần mềm tính toán sức chịu tải của cọc có các công thức điều chỉnh, đây là phần bổ sung của phần mềm và không được quy định trong tiêu chuẩn

Khi người thiết kế bằng kinh nghiệm của mình cho rằng cần phải điều chỉnh sức chịu tải tính toán cho phù hợp với thực tế, người đó có thể sử dụng các công thức hiệu chỉnh và thiết lập các hệ số hiệu chỉnh cho phù hợp. Hệ số này không được quy định trong tiêu chuẩn. Và việc tính toán sức chịu tải của cọc chỉ mang tính dự báo, Sức chịu tải thực tế của cọc được xác định dựa trên thí nghiệm nén tĩnh cọc.

0397 306 689