Phần mềm tính toán

Hệ số tầm quan trọng trong thiết kế kháng chấn


Trong mục 2.1, yêu cầu hạn chế hư hỏng của TCVN 9386-2012 có đề cập đến hệ số tầm quan trọng như sau:
Các mức độ tin cậy khác nhau được xét tới bằng cách phân loại công trình theo mức độ quan trọng khác nhau. Mỗi mức độ quan trọng được gán một hệ số tầm quan trọng.

Định nghĩa về mức độ và hệ số tầm quan trọng được nêu trong phụ lục E, TCVN 9386-2012:

0397 306 689