Phần mềm tính toán

Hướng dẫn quy trình tính nứt dầm


Quy trình tính toán sự hình thành và mở rộng vết nứt trong phần mềm RCBc 2023:
B1: Tạo tổ hợp tải trọng (Combo) tính toán cho trạng thái giới hạn thứ hai (TTGH 2)
Lưu ý: Giá trị tải trọng đưa vào combo tính toán cho TTGH 2 là giá trị tiêu chuẩn (chưa nhân với hệ số vượt tải)
Trong ETABS, người dùng tạo các combo sau:
+ Combo tải trọng thường xuyên: Gồm giá trị tiêu chuẩn của Tải trọng bản thân + Tĩnh tải sàn + Tải tường + các loại tải thường xuyên khác
+ Combo tải trọng tạm thời dài hạn: Gồm giá trị tiêu chuẩn của phần dài hạn của các hoạt tải (xem tiêu chuẩn tải trọng và tác động)
+ Combo tải trọng tạm thời ngắn hạn: Gồm giá trị tiêu chuẩn của phần ngắn hạn của các hoạt tải (bằng tổng hoạt tải trừ đi phần dài hạn)
B2: Xuất file MDB bao gồm các combo tính toán cho TTGH 1 và TTGH 2

B3: Khởi động phần mềm RCBc, Nhập file MDB bằng nút "Đọc file MDB" (có thể đọc dữ liệu trực tiếp từ ETABS bằng nút "Đọc từ ETABS" mà không cần xuất file MDB

B4: Chọn tổ hợp tính toán
Người dùng chọn như trong hình dưới và chọn các combo tính toán tương ứng, sau đó cài đặt các giá trị giới hạn vết nứt cho phép và bấm nút "Hoàn thành"

B5: Tiến hành chạy tính toán và quan sát kết quả
- Để quan sát bề rộng vết nứt, người dùng chọn vào nút như hình dưới.
+ Với dầm phương X: Bề rộng vết nứt dài hạn nằm phía trên, bề rộng vết nứt ngắn hạn nằm phía dưới
+ Với dầm phương Y: Bề rộng vết nứt dài hạn nằm phía bên trái, bề rộng vết nứt ngắn hạn nằm phía bên phải...

- Khi người dùng quét chọn và bấm nút "Thêm" để vào bảng thiết kế thép dầm, phiên bản mới sẽ có thêm 2 dòng hiển thị bề rộng vết nứt trong đó bề rộng vết nứt dài hạn nằm phía trên, bề rộng vết nứt ngắn hạn nằm phía dưới.

- Người dùng có thể kích đúp vào kết quả tính Nứt để mở mô đun tính nứt cho tiết diện đơn lẻ và xuất thuyết minh tính toán chi tiết cho cấu kiện

0397 306 689