Hướng dẫn thực hiện hồ sơ Kết cấu


Download File hồ sơ tham khảo tại link sau: https://ketcausoft.com/tailieu/posts/huong-dan-trien-khai-ho-so-file-tham-khao

Tìm hiểu thêm về quy định thể hiện hồ sơ tại đây để hiểu cách dùng XREF: https://ketcausoft.com/tailieu/posts/wefly-standard

 

Phần 1: Chuẩn bị

 

Phần 2: Tạo hệ lưới trục

 

Phần 3: Hoàn thiện XREF_GRID

 

Phần 4: Hoàn thiện XREF_PLAN

4.1. Hoàn thiện XREF_PLAN

4.2. Kiểm khớp Kiến trúc - Kết cấu

 

Phần 5: Hoàn thiện file MBKC

 

Phần 6: Hoàn thiện file MB Cột

 

Phần 7: Chuẩn bị khung tên cho bản vẽ chi tiết và thống kê cốt thép

 

Phần 8: Triển khai chi tiết Cột

 

Phần 9: Triển khai chi tiết Dầm

 

Phần 10: Triển khai chi tiết Vách

10.1. Phần tổng quan

10.2. Phần triển khai

10.3.Phần kiểm tra khả năng chịu lực của Vách

 

 

0397 306 689