Phần mềm miễn phí

Không kết nối được với ETABS


Có ba nguyên nhân chính làm cho phần mềm không thể kết nối với ETABS :

1. Chưa mở chương trình ETABS hoặc chương trình ETABS có phiên bản thấp hơn ETABS V18
Người dùng mở phần mềm ETABS có phiên bản từ V18 trở lên, mở file ETABS đã dựng sẵn hoặc tạo một file ETABS mới sau đó bấm nút Kết nối với ETABS.

2. Đã mở ETABS nhưng chưa mở file hoặc chưa tạo file mới
Thường khi mở ETABS sẽ xuất hiện cửa sổ Start Page như hình dưới đây, người dùng cần mở file ETABS đã lưu hoặc tạo một file mới, sau đó bấm nút Kết nối với ETABS.

3. Chưa chạy ETABS với quyền Administrator: Người dùng kích chuột phải vào biểu tượng ETABS trên Desktop và chọn vào mục Run as administrator để chạy ETABS với quyền Admin

 

0397 306 689