Phần mềm tính toán

Loại nền đất trong thiết kế kháng chấn


Các loại nền đất A, B, C, D, và E được mô tả bằng các mặt cắt địa tầng, các tham số cho trong Bảng 3.1 TCVN 9386-2012 có thể được sử dụng để kể đến ảnh hưởng của điều kiện nền đất tới tác động động đất. Việc kể đến ảnh hưởng này còn có thể thực hiện bằng cách xem xét thêm ảnh hưởng của địa chất tầng sâu tới tác động động đất.

0397 306 689