Phần mềm tính toán

Lựa chọn sơ đồ tính độ mảnh hiệu dụng Lamda e


Phụ lục F16 TCVN 2737-2023 hướng dẫn cách tính toán hệ số khí động cx cho công trình có dạng hình lăng trụ và các cấu kiện kết cấu, trong đó cần xác định độ mảnh hiệu dụng λe, λe phụ thuộc vào độ mảnh λ=L/b (tính toán theo bảng 15 phụ lục F18 TCVN 2737-2023). Trong bảng 15 chúng ta có cách tính độ mảnh cho 4 dạng công trình, trong phần mềm WDL 2023, người dùng căn cứ vào kích thước lớn nhất và nhỏ nhất của công trình trong mặt phẳng vuông góc với hướng gió để đưa ra lựa chọn sơ đồ phù hợp để tính độ mảnh hiệu dụng λe. Lưu ý kích thước lớn nhất và nhỏ nhất của công trình căn cứ vào hướng gió, các giá trị chiều rộng tương đương, chiều dài tương đương và chiều cao công trình h.

Ví dụ: Bề mặt công trình vuông góc với gió phương X có chiều rộng là b, chiều cao là h, căn cứ vào dạng công trình và so sánh hai kích thước b và h, người dùng chọn loại sơ đồ cho công trình. Lưu ý Lx và Ly lần lượt là kích thước trên mặt bằng của công trình song song với trục X và Y, khi đó với gió thổi phương X thì cần so sánh chiều rộng tương đương của công trình trong mặt phẳng vuông góc với gió X và chiều cao h để đưa ra lựa chọn và ngược lại.

0397 306 689