Phần mềm miễn phí

Nhập hệ lưới trục từ CAD


Lưu ý: Bạn cần EXPLODE hệ lưới thành các line (nếu hệ lưới là Block) trước mới có thể xuất dữ liệu

Nhập hệ lưới trục chữ nhật

 

Nhập hệ lưới trục xiên

0397 306 689