Phần mềm vẽ

Nhập nhiều cao độ cho Dầm


Chúng ta có thể nhập nhiều cao độ cho dầm bằng cách thêm dấu phẩy vào giữa các cao độ, ví dụ: 3.6, 7.2, 10.0 ; cao độ cũng có thể là chữ cái đại diện cho tầng điển hình, ví dụ +A

Lưu ý chúng ta có thể nhập cao độ dầm ở công cụ quản lý mặt bằng để phần mềm mặc định sử dụng cho dầm thuộc tầng đó

 

0397 306 689