Phần mềm tính toán

Nhập nội lực từ file Excel


Chức năng cho phép người dùng nhập nội lực từ Excel, được sử dụng khi người dùng cần kiểm tra các tiết diện phức tạp nhưng được mô hình bằng phần tử Frame trong Etabs hoặc trong SAP. 

Lưu ý là người dùng cần chỉ định các cột dữ liệu tương ứng khi nhập dữ liệu từ Excel

 

0397 306 689