Phần mềm miễn phí

Nhập/xuất file vật liệu và file tải trọng


Trong quá trình sử dụng phần mềm tính toán tải trọng TMT 2023, người dùng có thể khai báo thêm, chỉnh sửa hoặc xoá bớt các vật liệu, tải trọng trong thư viện. Khi người dùng chuyển file tính toán tải trọng sang máy khác sẽ gặp hiện tượng không tìm thấy vật liệu hoặc tải trọng mà người dùng ban đầu khai báo thêm. Lúc này chúng ta cần dùng các chức năng xuất, nhập file vật liệu, file tải trọng để bổ sung các phần vật liệu, tải trọng thay đổi. Trong cửa sổ phần mềm, người dùng chọn vào tab Công cụ, tại đây sẽ có các nút chức năng giúp nhập, xuất file thư viện vật liệu và tải trọng. Người dùng ban đầu sẽ gửi kèm các file thư viện này sang máy người dùng khác để bổ sung thư viện còn thiếu hoặc bị thay đổi để đồng bộ kết quả giữa các máy tính.

0397 306 689