Phần mềm miễn phí

P2 B2 02 - Tùy chọn thể hiện DIM dầm phụ


Bạn có thể tùy chọn hiển thị hoặc ẩn DIM của dầm phụ, bằng cách chọn dầm và tick tùy họn tương ứng

0397 306 689