Phần mềm miễn phí

P3 B3 - Tạo ký hiệu cao độ sàn


Bạn có thể tạo ký hiệu cao độ sàn bằng cách chọn công cụ và click vào ô sàn tại vị trí cần tạo; phần mềm sẽ tự động lấy thông tin về cao độ và chiều dày sàn và đã kể đến việc hạ cốt. Bạn cũng có thể tùy chỉnh hiển thị thông tin cũng như di chuyển vị trí của ký hiệu

0397 306 689