Phần mềm vẽ

Quản lý mặt bằng


Chức năng quản lý mặt bằng trong phần mềm vẽ dầm. Chức năng này cho phép người dùng nhập cốt tầng để phần mềm sử dụng làm cốt cao độ cho các dầm ở tầng tương ứng

0397 306 689