Phần mềm vẽ

Sử dụng 2 loại đường kính cốt trên 1 tiết diện


Để sử dụng 2 loại đường kính thép trên một tiết diện, trong cửa sổ Hiệu chỉnh cốt thép bạn tick chọn Sử dụng thép bổ sung, sau đó điều chỉnh đường kính trong hộp chọn Đường kính thép bổ sung

0397 306 689