Phần mềm tính toán

Tại sao diện tích cốt thép trên mặt bằng lại khác với trong bảng thiết kế ?


Diện tích cốt thép hiển thị trên mặt bằng là diện tích dựa vào kết quả tính toán sơ bộ, ở thời điểm này chưa có bố trí cốt thép nên chiều cao làm việc của cốt thép được lấy dựa vào giả thiết theo tỉ lệ chiều cao cấu kiện

Trong quá trình thiết kế chi tiết, do đã có bố trí cốt thép chiều cao làm việc đã xác định được một cách chính xác, phần mềm sẽ tính lại diện tích cốt thép yêu cầu dựa trên chiều cao làm việc mới này và thường kết quả sẽ khác với diện tích cốt thép khi tính sơ bộ được hiển thị trên mặt bằng.

Xem thêm tại: chiều cao làm việc của cốt thép

0397 306 689