Phần mềm tính toán

Thay đổi tiết diện dầm


Hình ảnh phía dưới hướng dẫn người dùng thay đổi tiết diện dầm trong RCBc; lưu ý việc thay đổi này trong RCBc không có tác dụng phân tích lại nội lực, việc phân tích lại nội lực để chính xác cần được tiến hành trong Etabs

0397 306 689