Phần mềm miễn phí

Thay đổi vật liệu cho các tầng


Chức năng cho phép người dùng thiết lập thay đổi vật liệu cho các tầng; phần mềm sẽ tự động tạo các vật liệu, các tiết diện theo vật liệu và gán phù hợp cho mô hình Etabs

Ví dụ chúng ta có 2 vật liệu khác nhau B40 cho khối đế và B30 cho khối phía trên; khi đó các tiết diện sẽ tự động được phân tạo thành 2 nhóm (ví dụ: C6080.B40 và C60x80.B30) để gán cho các tầng tương ứng, 

0397 306 689