Phần mềm miễn phí

Thêm nhanh lò xo (Spring) vào mô hình ETABS


Phần mềm có chức năng thêm nhanh lò xo (Spring) vào mô hình ETABS. Khi kết nối thành công với ETABS, phầm mềm sẽ đọc danh sách lò xo đang có trong mô hình, người dùng muốn khai báo thêm các lò xo mới có thể bấm chọn vào nút Thêm nhanh lò xo (Nút dấu cộng màu xanh)

Sau khi cửa sổ Thêm Springs mở ra, người dùng nhập Tên, Sức chịu tải, Độ lún giả định vào ô tương ứng, phần mềm sẽ tính độ cứng phương Z và gợi ý hai giá trị độ cứng phương X, Y cho lò xo (Spring). Hai giá trị độ cứng phương X, Y có thể chỉnh sửa theo mong muốn của người dùng.

0397 306 689