Phần mềm tính toán

Thiết kế dầm có áp dụng phân phối lại mô men


Khi cần phân phối lại mô men dầm (tăng mô men dương ở nhịp dầm) bạn có thể sử dụng chức năng điều chỉnh cốt thép lớp trên và lớp dưới; phần mềm sẽ tự động thiết kế thỏa mãn giá trị điều chỉnh. Mặc dù tỉ lệ tăng cốt thép không phải bao giờ cũng bằng tỉ lệ tăng mô men, tuy nhiên đây là một cách làm gần đúng chấp nhận được để đảm bảo an toàn cho công trình

Về phân phối lại mô men trong dầm, bạn có thể xem thêm tại đây: https://ketcausoft.com/thuvien/posts/phan-phoi-lai-noi-luc-cho-dam-be-tong-cot-thep

0397 306 689