Phần mềm tính toán

Thiết lập hàm lượng cốt thép giới hạn


Hàm lượng cốt thép lớn nhất là căn cứ để xác định cấu kiện có đảm bảo khả năng chịu lực hay không. Khi tính ra diện tích cốt thép mà hàm lượng vượt quá giá trị cho phép thì cột được kết luận là không đảm bảo khả năng chịu lực, khi đó người thiết kế cần kiểm tra lại tải trọng, sơ đồ, nội lực, hoặc phải tăng tiết diện hay mác vật liệu.

Ngược lại, nếu tính ra diện tích cốt thép mà hàm lượng bé hơn hàm lượng tối thiểu, thì phần mềm sẽ sử dụng hàm lượng tối thiểu để suy ra diện tích cốt thép yêu cầu, điều này nhằm đảm bảo cột luôn được thiết kế thỏa mãn hàm lượng tối thiểu.

Giá trị của hàm lượng tối thiểu và tối đa của cốt thép được quy định trong tiêu chuẩn thiết kế như TCVN 5574 và TCVN 9386

Người dùng có thể thiết lập giá trị hàm lượng cốt thép tối thiểu và tối đa của cốt thép khi thực hiện lệnh tính toán, các thiết lập này có trong cửa sổ thiết lập vật liệu

0397 306 689