Phần mềm miễn phí

Tổng hợp lệnh tắt trong phần mềm Shopdrawing


- Tổng hợp lệnh tắt trong phần mềm Shopdrawing
KSD : Mở thanh công cụ
T1 : Chuyển đổi Polyline sang thanh thép chạy suốt lớp thứ 1, phía trên
T2 : Chuyển đổi Polyline sang thanh thép gia cường lớp thứ 1, phía trên
T3 : Chuyển đổi Polyline sang thanh thép lớp thứ 2, phía trên
T4 : Chuyển đổi Polyline sang thanh thép lớp thứ 3, phía trên
B1 : Chuyển đổi Polyline sang thanh thép chạy suốt lớp thứ 1, phía dưới
B2 : Chuyển đổi Polyline sang thanh thép gia cường lớp thứ 1, phía dưới
B3 : Chuyển đổi Polyline sang thanh thép lớp thứ 2, phía dưới
B4 : Chuyển đổi Polyline sang thanh thép lớp thứ 3, phía dưới
G1, G2, G3, G4, G5 : Chuyển đổi Polyline sang thanh thép cấu tạo giữa dầm
D1 : Chuyển đổi Polyline sang thanh cốt đai

0397 306 689