Phần mềm miễn phí

Tổng hợp số cây thép


Chức năng cho phép người dùng tổng hợp số lượng cây thép từ bảng thống kê cốt thép thông qua lệnh THT3

 

Số lượng cây thép được xác định gần đúng thông qua công thức: Số Cây = Tổng Chiều Dài * (1 + Hệ Số Hao Hụt) / 11.7m ; trong đó Hệ Số Hao Hụt mặc định = 5% , người dùng có thể thiết lập hệ số hao hụt trong phần thiết lập chung của phần mềm KCS Inside

 

0397 306 689