Phần mềm tính toán

Tuỳ chọn hệ số tỷ lệ K trong tính toán chiều dài đến ngàm giả định của cọc


Mục 7.1.8 TCVN 10304-2014 quy định như sau: Đối với mọi loại cọc, khi tính toán theo cường độ vật liệu, cho phép xem cọc như một thanh
ngàm cứng trong đất tại tiết diện nằm cách đáy đài một khoảng l1 xác định theo công thức:

trong đó alpha_epxinol là hệ số biến dạng xác định theo chỉ dẫn ở Phụ lục A. Công thức tính alpha_epxinol như sau: 

k là hệ số tỷ lệ, tính bằng kN/m4, được lấy phụ thuộc vào loại đất bao quanh cọc theo Bảng A.1.

Bảng A1 quy định hệ số tỷ lệ K phụ thuộc vào loại đất bao quanh cọc và đặc trưng của các loại đất đó. Tuy nhiên trong thực tế cọc sẽ đi qua nhiều lớp đất khác nhau và hệ số tỷ lệ K biến thiên trong khoảng rất rộng, vì vậy phần mềm PBC đưa ra tuỳ chọn để người dùng nhập thông số này.
 

0397 306 689