Phần mềm tính toán

Ứng suất pháp hiệu quả theo phương đứng của Đất


Để tính toán SCT của cọc theo TCVN 10304:2014 công thức Nhật Bản cần xác định ứng suất pháp hiệu quả theo phương thẳng đứng; công thức xác định như được thể hiện ở hình dưới đây (trích từ website: http://environment.uwe.ac.uk/geocal/SoilMech/stresses/stresses.htm#VERTICALSTRESS)

0397 306 689