Phần mềm miễn phí

Vẽ ký hiệu lỗ lỹ thuật


Có 2 lệnh để vẽ ký hiệu lỗ kỹ thuật trong CAD bằng tiện ích QuickDraw, tương ứng là các lệnh LKT LK2

0397 306 689