Phần mềm miễn phí

Vẽ sàn


Mục này giới thiệu chức năng vẽ sàn, chúng ta có thể sử dụng 2 chức năng nổi bật để giảm tối thiểu thời gian xây dựng mô hình bao gồm:

  • Chức năng vẽ tự động
  • Chức năng vẽ ô sàn phức tạp thông qua 1 điểm chọn

0397 306 689