Phần mềm tính toán

Xuất dữ liệu từ Etabs 2018 (tính dầm)


Bước 1: Click menu File > Export > Etabs table to Access

Bước 2: Chọn các bảng cần thiết như trong hình dưới và click chọn Select Combinations...

Bước 3: Chọn các Combo cần thiết cho thiết kế và chọn OK

Bước 4: Lựa chọn đơn vị xuất ra cho file

Bước 5: khởi động phần mềm chọn version Etabs mà bạn sử dụng và chọn file.

0397 306 689