Phần mềm tính toán

Xuất dữ liệu từ Etabs 2018 (Tính sàn)


Bước 1: Click menu File > Export > Etabs table to Access

Bước 2: Chọn các bảng dữ liệu như hình dưới. Lưu ý chọn tổ hợp cần xuất trong mục Select Combos 

0397 306 689