Số lượt truy cập

    Tất cả: 6 663 639
Chia sẻ trang này
KHAI BÁO TẢI TRỌNG

(Quay lại mục lục)

1. Khái niệm về trường hợp tải trọng và tổ hợp nội lực

Công trình thường chịu tác động của những trường hợp tải trọng khác nhau, ví dụ: Tĩnh tải (tĩnh tải bản thân và hoàn thiện), Hoạt tải sử dụng (người và đồ đạc), Tải trọng Gió (thành phần tĩnh và động), Tải trọng Động đất. Các trường hợp tải trọng có phương và chiều tác dụng khác nhau, về cơ bản, chúng không tác dụng đồng thời và đôi khi tác dụng đồng thời của tất cả chúng không gây nguy hiểm bằng tác động đồng thời của một vài tải trọng. Do đó người ta tiến hành xây dựng các trường hợp tổ hợp tải trọng (tổ hợp nội lực của tác động của các tải trọng). Các trường hợp tổ hợp bao gồm các tải trọng có trong tổ hợp đó nhân với hệ số kể đến sự xuất hiện đồng thời của các tải trọng hoặc hệ số độ tin cậy.

Phân loại tải trọng và các trường hợp tổ hợp được đề cập cụ thể trong TCVN 2737-1995.

 

2. Khai báo các loại tải trọng thẳng đứng

 

3. Khai báo tải trọng gió

 

Về phương pháp gán tải trọng gió theo Diaphragm, có thể xem tại clip dưới đây:

 

4. Khai báo tải trọng động đất

Phương pháp nhập giá trị phổ phản ứng động đất

Phương pháp Tĩnh lực ngang tương đương trong Etabs

 

5. Tổ hợp nội lực

 

 

 
Chia sẻ trang này: